Tunable optical limiting optofluidic device filled with graphene oxide dispersion in ethanol

Chaolong Fang, Bo Dai, Ruijin Hong, Chunxian Tao, Qi Wang, Xu Wang, Dawei Zhang, Songlin Zhuang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Search results