Tunable optical limiting optofluidic device filled with graphene oxide dispersion in ethanol

Chaolong Fang, Bo Dai, Ruijin Hong, Chunxian Tao, Qi Wang, Xu Wang, Dawei Zhang*, Songlin Zhuang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Search results