Rapid formation of a supramolecular polypeptide-DNA Hydrogel for in situ three-dimensional multilayer bioprinting

Chuang Li, Alan Faulkner-Jones, Alison R. Dun, Juan Jin, Ping Chen, Yongzheng Xing, Zhongqiang Yang, Zhibo Li, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu, Rory R. Duncan

Research output: Contribution to journalArticle

197 Citations (Scopus)
78 Downloads (Pure)