Polarization Encoded Color Image Embedded in a Dielectric Metasurface

Xiaofei Zang, Fengliang Dong, Fuyong Yue, Chunmei Zhang, Lihua Xu, Zhiwei Song, Ming Chen, Pai-Yen Chen, Gerald Stuart Buller, Yiming Zhu, Songlin Zhuang, Weiguo Chu, Shuang Zhang, Xianzhong Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

145 Citations (SciVal)
154 Downloads (Pure)

Search results