Metasurface Device with Helicity-Dependent Functionality

Dandan Wen, Shumei Chen, Fuyong Yue, Kinlong Chan, Ming Chen, Marcus Ardron, King Fai Li, Polis Wing Han Wong, Kok Wai Cheah, Edwin Yue Bun Pun, Guixin Li, Shuang Zhang, Xianzhong Chen

Research output: Contribution to journalArticle

71 Citations (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Search results