High-resolution grayscale image hidden in a laser beam

Fuyong Yue, Chunmei Zhang, Xiaofei Zang, Dandan Wen, Brian D. Gerardot, Shuang Zhang, Xianzhong Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

92 Citations (Scopus)
158 Downloads (Pure)

Search results