Helicity multiplexed broadband metasurface holograms

Dandan Wen, Fuyong Yue, Guixin Li, Guoxing Zheng, Kinlong Chan, Shumei Chen, Ming Chen, King Fai Li, Polis Wing Han Wong, Kok Wai Cheah, Edwin Yue Bun Pun, Shuang Zhang, Xianzhong Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

548 Citations (Scopus)
245 Downloads (Pure)

Search results