Experimental measurement-device-independent quantum digital signatures over a metropolitan network

Hua Lei Yin, Wei Long Wang, Yan Lin Tang, Qi Zhao, Hui Liu, Xiang Xiang Sun, Wei Jun Zhang, Hao Li, Ittoop Vergheese Puthoor, Li Xing You, Erika Andersson, Zhen Wang, Yang Liu, Xiao Jiang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Marcos Curty, Teng Yun Chen, Jian Wei Pan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Citations (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Experimental measurement-device-independent quantum digital signatures over a metropolitan network'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy