Designing with biodiversity data: connections among design, materials, and technology

Guobin Xia, Luwen Yu, Zhe Gong, Yize Zhang, Shaohui Zhang, Zongcheng Zhu, Hongfu Li, Yue Tang, Yinghua Huang, Zhendong Tian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Designing with biodiversity data: connections among design, materials, and technology'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Computer Science

Social Sciences

Psychology