Ballistic performance of angle-interlock woven fabrics

Dan Yang, Xiaogang Chen, Danmei Sun, Shangyong Zhang, Changhai Yi, Xiaozhou Gong, Yi Zhou, Yang Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)
100 Downloads (Pure)

Search results