Μικρό μηχανική των κοκκωδών μέσων

Translated title of the contribution: Micromechanics of granular materials - the influence of shape

Research output: ThesisMaster's Thesis

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, σε συνεργασία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( Ε .Παπαμίχος ) και του Université Joseph Fourier στη Grenoble ( G. Viggiani ). Στην εργασία παρουσιά-ζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων που έγιναν στο εργαστήριο 3S ( Laboratoire Sols, Solides, Structures ) της Grenoble. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με τη μη-χανή διάτμησης 1γ2ε του εργαστηρίου. Έπειτα από την επεξεργασία των αποτελε-σμάτων σε μακροσκοπική κλίμακα ακολουθούσε η επεξεργασία τους σε μικροσκο-πική κλίμακα. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των πειραμάτων γίνονταν λήψη φωτογραφιών οι οποίες σκιαγραφούσαν τη συμπεριφορά του δοκιμίου στη μικρο-σκοπική ανάλυση. Ως υλικό του δοκιμίου χρησιμοποιήθηκε ένα προσομοίωμα εδάφους απότελούμενο από ξύλινες βέργες κυλινδρικής και ορθογωνικής διατομής.
Η δομή της εργασίας είναι η εξής:
Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή. Ακολουθεί στο κεφάλαιο 2 η περιγραφή της συσκευής. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υλικό που χρησι-μοποιήθηκε στα πειράματα. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται η πειρα-ματική διαδικασία. Στο κεφάλαιο 5 γίνεται ο σχολιασμός ορισμένων πειραμάτων χρη-σιμοποιώντας τις βέργες κυλινδρικής και κυλινδρικής και ορθογωνικής διατομής αντίστοιχα. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο με την στατιστική επεξεργασία των αποτελε-σμάτων. Τέλος στο 7 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα των πειραμάτων και στο παράρτημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δοκιμές που πραγματοποι-ήθηκαν εκτός εκείνων που έχουν ήδη σχολιάστει στο κεφάλαιο5.
Translated title of the contributionMicromechanics of granular materials - the influence of shape
Original languageOther
Awarding Institution
  • Aristotle University of Thessaloniki
Supervisors/Advisors
  • Viggiani, Gioacchino, Supervisor, External person
  • Combe, Gaël, Supervisor, External person
  • Lanier, Jack, Supervisor, External person
  • Papamichos, Euripides, Supervisor, External person
Place of PublicationAristotle University of Thessaloniki, Greece
Publication statusPublished - 2006

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Micromechanics of granular materials - the influence of shape'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this