Κριτήριο αστοχίας πλακοδοκών σε τέμνουσα: Shear failure criterion for RC T-beams

Gregoria Kotsovou, Demetrios M. Cotsovos

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

74 Downloads (Pure)

Abstract

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός κριτηρίου αστοχίας ικανού να λαμβάνει υπόψη τη συμβολή της πλάκας στην
αντοχή σε τέμνουσα πλακοδοκών. Το κριτήριο αυτό αναπτύχθηκε εντός του πλαισίου της μεθόδου της τροχιάς της θλιπτικής δύναμης η οποία έχει βρεθεί να βελτιώνει σημαντικά τις προβλέψεις φέρουσας ικανότητας και τιςλύσεις σχεδιασμού κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, σε σχέση με αυτές που προκύπτουν από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις δομοστατικής συμπεριφοράς, κυρίως αυτές για πλαστιμότητα και αντοχή. Η εγκυρότητα του προτεινόμενου κριτηρίου επιβεβαιώθηκε μέσω της σύγκρισης των τιμών υπολογισμού με αντίστοιχες πειραματικές και διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις του υπερέχουν αυτών που προκύπτουν από τους ισχύοντες κανονισμούς.

ABSTRACT: The paper is concerned with the development of a failure criterion capable of accurately predicting the shear capacity of reinforced concrete T-beams while correctly accounting for the beneficial effect of the increase of the compressive zone due to the presence of flanges. The development of the subject criterion is based on an alternative design method (the compressive force path method) that leads to predictions of reinforced concrete structural behaviour and design solutions considerably different compared to those of the current design codes without however compromising structural performance requirements (mainly associated with ductility and strength). The validity of the proposed failure criterion is verified through a comparative study of the calculated values with their experimentally-established counterparts obtained from an extensive literature survey. Through this comparative study it is demonstrated that the predictions of the proposed criterion provide a closer fit to the available experimental data than their counterparts obtained from the design codes considered.
Original languageEnglish
Number of pages12
Publication statusPublished - Mar 2018
Event18th National Conference on Concrete (18o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) - Athens, Greece
Duration: 29 Mar 201831 Mar 2018
https://www.skyrodema2018.gr/

Conference

Conference18th National Conference on Concrete (18o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)
Country/TerritoryGreece
CityAthens
Period29/03/1831/03/18
Internet address

Keywords

  • compressive force path theory
  • design
  • failure criteria
  • reinforced concrete
  • T-beams

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Κριτήριο αστοχίας πλακοδοκών σε τέμνουσα: Shear failure criterion for RC T-beams'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this